นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโตและยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกับเจ้าของแฟรนไชส์ ผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ รวมไปถึงองค์กรที่กำกับดูแลในเชิงกฎหมายต่างๆ ที่บริษัทติดต่อประสานงานด้วยเป็นประจำ

นอกจากการปฏิบัติตามข้อแนะนำนโยบาย สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วยพื้นฐานความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน


ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ